ਬਾਪੂ says->" TeNu ਸਾਰੀ ਉਮਰ nI ਅਕਲ aUnI"

ਬਾਪੂ says->" TeNu ਸਾਰੀ ਉਮਰ nI ਅਕਲ aUnI" its reallity in all homes (ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਗਲ ) kion kaka sach ke joth
3.139003 101.686855

no images yet

VIEW CONTACT NUMBER

+60 162216554
SHARE WITH OTHERS
See new updates

its reallity in all homes (ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਗਲ ) kion kaka sach ke joth

Latest Updates

NO BUSINESS SAYS

Not much, so far.